Back to Data & Privacy

Privacy Policy

Het privacybeleid voor werving-en selectie maakt gebruik van Teamtailor

De Dienst voor het afhandelen van werving-en selectie procedures en het vereenvoudigen van de sollicitatieprocedure (de "Dienst") wordt mogelijk gemaakt door Teamtailor namens team.blue Netherlands ("Beheerder" “wij” “ons” enz.). Het is belangrijk dat personen die gebruik maken van de Dienst ("Gebruikers”), zich beschermd voelen en op de hoogte zijn van hoe wij de persoonlijke gegevens van de Gebruiker tijdens het werving-en selectieproces gebruiken. We streven ernaar om de hoogst mogelijke standaard te handhaven met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens. We verwerken, beheren, gebruiken en beschermen persoonlijke gegevens van Gebruikers in overeenstemming met dit Privacybeleid ("Privacybeleid").

1. Algemeen

Wij zijn de beheerder conform de huidige Privacywetgeving. De persoonlijke gegevens van de Gebruikers worden verwerkt met als doel medewerkers voor ons bedrijf te werven.

2. Het verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die de Gebruikers toevoegen aan de Dienst en voor de persoonlijke gegevens die we op andere manieren verzamelen met betrekking tot de Dienst.

Wanneer en hoe we persoonlijke gegevens verzamelen
We verzamelen persoonlijke gegevens betreffende Gebruikers van Gebruikers wanneer Gebruikers;

 • tijdens het solliciteren via de Dienst of anderszins, persoonlijke gegevens over hunzelf toevoegen, hetzij persoonlijk, hetzij via een externe bron zoals Facebook of LinkedIn; en
 • de Dienst gebruiken om contact op te nemen met onze medewerkers door persoonlijke gegevens zelf toe te voegen of via een externe bron zoals Facebook of LinkedIn en andere publieke bronnen.
 • identificeerbare gegevens vermelden in de chat (via de website die de Dienst gebruikt) en dergelijke gegevens van belang zijn voor de sollicitatieprocedure;
 • We verzamelen gegevens van derden, zoals Facebook, Linkedin en via andere openbare bronnen. Dit wordt 'Sourcing' genoemd en wordt handmatig door onze medewerkers of automatisch in de Dienst uitgevoerd.

  In sommige gevallen kunnen huidige werknemers aanbevelingen doen over potentiële kandidaten. Dergelijke werknemers zullen persoonlijke gegevens over dergelijke potentiële kandidaten toevoegen. Wanneer dit plaatsvindt, wordt de potentiële kandidaat in het kader van dit Privacybeleid als een Gebruiker gezien en op de hoogte gesteld van de verwerking.

  De soorten persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt
  De categorieën persoonlijke gegevens die via de Dienst kunnen worden verzameld, kunnen worden gebruikt om natuurlijke personen te identificeren op basis van namen, e-mails, foto's en video's, informatie van Facebook- en LinkedIn-accounts, antwoorden op vragen die via de werving worden gesteld, titels, opleiding en andere informatie die de Gebruiker of anderen via de Dienst hebben verstrekt. Alleen gegevens die relevant zijn voor het wervingsproces worden verzameld en verwerkt.

  Doel en rechtmatigheid van verwerking
  Het doel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens is het managen van de werving-en selectie. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens is ons legitiem belang om het werving-en selectieproces te vereenvoudigen en te vergemakkelijken.

  Persoonlijke gegevens die worden verwerkt met het oog op geaggregeerde analyse of marktonderzoek wordt altijd niet-identificeerbaar gemaakt. Dergelijke persoonlijke gegevens kunnen niet worden gebruikt om een bepaalde Gebruiker te identificeren. Dergelijke gegevens worden dus niet beschouwd als persoonlijke gegevens.

  De toestemming van de betrokkene
  De Gebruiker stemt in met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor het werving-en selectieproces. De Gebruiker stemt ermee in dat persoonlijke gegevens worden verzameld via de Dienst, wanneer Gebruikers;

  • solliciteren via de Dienst, persoonlijke gegevens over hunzelf toevoegen, persoonlijk of via een externe bron als Facebook of LinkedIn, en dat de Beheerder externe sourcing instrumenten kan gebruiken om extra informatie toe te voegen; en
  • wanneer zij de Dienst gebruiken om verbinding te maken met de personeelsafdeling van de Beheerder door persoonlijke gegevens over zichzelf toe te voegen, hetzij persoonlijk, hetzij door gebruik te maken van een externe bron zoals Facebook of LinkedIn. < p> De Gebruiker stemt er ook mee in dat de Beheerder openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker verzamelt en compileert voor wervingsdoeleinden.

    

   De Gebruiker stemt ermee in dat de persoonlijke gegevens die worden verzameld in overeenstemming met de bovenstaande a) en b ) worden verwerkt volgens de onderstaande secties Opslag en Overdracht en Hoe lang de persoonlijke gegevens worden verwerkt.

   De gebruiker heeft het recht om zijn of haar toestemming op elk gewenst moment in te trekken door contact op te nemen met de Beheerder via de contactgegevens vermeld in 10. Het gebruik van dit recht kan echter betekenen dat de Gebruiker niet op een specifieke vacature kan solliciteren of op een andere manier van de Dienst gebruik kan maken.

   Opslag en Overdracht
   De persoonlijke gegevens verzameld via de Dienst worden binnen de EU / EER opgeslagen en verwerkt, in een ander land dat door de Europese Commissie wordt beschouwd een adequaat niveau van bescherming te bieden, of verwerkt door leveranciers die dergelijke bindende overeenkomsten zijn aangegaan die volledig in overeenstemming zijn met de wettigheid van overdrachten door derde landen (zoals Privacy Shield) of andere leveranciers waar er adequate veiligheidscontroles zijn ter bescherming van de rechten van de betrokkenen waarvan gegevens worden overgedragen. Voor documentatie over dergelijke adequate voorzorgsmaatregelen kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in 10 hieronder.

   Hoe lang de persoonsgegevens worden verwerkt
   Als een Gebruiker geen schriftelijk bezwaar maakt tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens, worden persoonlijke gegevens door ons opgeslagen en verwerkt zolang als wij dat nodig achten voor de doeleinden hierboven vermeld. Echter, een sollicitant (Gebruiker) kan mogelijk interessant zijn voor toekomstige werving en selectie, en voor dit doel kunnen we de persoonlijke gegevens van Gebruikers opslaan totdat ze niet langer van waarde zijn voor potentiële sollicitaties. Als u als gebruiker wenst dat uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel worden verwerkt (toekomstige sollicitaties), neem dan contact met ons op via de contactgegevens in 10.

   3. Gebruikersrechten

   Gebruikers hebben het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, door dit schriftelijk te melden via de contactgegevens in 10 hieronder. Gebruikers hebben recht op één (1) gratis kopie van de verwerkte persoonlijke gegevens die hen toebehoren. Voor meer kopieën kan de Beheerder een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten voor dat verzoek.

   Gebruikers hebben het recht om, indien nodig, schriftelijk te verzoeken om onjuiste persoonlijke gegeven te corrigeren via de contactgegevens in 10 hieronder.

   De Gebruiker heeft het recht om verwijdering of beperking van de verwerking te eisen en heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een legitiem belang onder bepaalde omstandigheden.

   De Gebruiker heeft het recht om toestemming voor verwerking die de Gebruiker aan de Beheerder heeft verleend, in te trekken. Het gebruik van dit recht kan echter betekenen dat de Gebruiker niet kan solliciteren op een vacature of de Dienst op een andere manier kan gebruiken.

   De Gebruiker heeft onder bepaalde omstandigheden recht op gegevensportabiliteit, wat betekent dat hij of zij het recht heeft om zijn of haar persoonlijke gegevens te krijgen en deze over te dragen aan een andere beheerder, zolang dit de rechten en vrijheden van anderen niet negatief beïnvloedt.

   De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, indien de Gebruiker van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens inbreuk maakt op het wettelijk kader van de privacywetgeving.

   4. Beveiliging

   We geven prioriteit aan persoonlijke integriteit en zijn daarom actief om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van de Gebruikers met de grootste zorg worden verwerkt. Wij nemen alle maatregelen die redelijkerwijs verwacht kunnen worden om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van Gebruikers en anderen veilig worden verwerkt en in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en de GDPR-verordening.

   Echter, de overdracht van informatie via het internet en mobiele netwerken is nooit zonder risico, dus zullen alle overdrachten op eigen risico van de persoon die de gegevens overdraagt plaatsvinden. Het is belangrijk dat Gebruikers ook verantwoordelijkheid zullen dragen om ervoor te zorgen dat hun gegevens worden beschermd. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn of haar inloggegevens geheim te houden.

   5. Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

   We zullen de persoonlijke gegevens van Gebruikers nooit verkopen of anderszins overdragen aan derden.

   We kunnen persoonlijke gegevens van Gebruikers overdragen aan;

  • onze aannemers en onderaannemers, handelend als onze Verwerkers en Sub-verwerkers in overeenstemming met onze instructies, voor de levering van de Dienst;
  • autoriteiten of juridische adviseurs in geval van verdenking van crimineel of ongepast gedrag; en
  • autoriteiten, juridische adviseurs of andere actoren, indien wij daartoe door de wet of op bevel van de overheid daartoe verplicht zijn.

   We zullen de persoonlijke gegevens van Gebruikers alleen overdragen aan derden die we vertrouwen. We selecteren onze partners zorgvuldig om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met de huidige privacywetgeving. Wij werken samen met de volgende categorieën verwerkers van persoonsgegevens; Teamtailor dat de Dienst levert, server- en hostingbedrijven, e-mailreferentiebedrijven, videoverwerkingsbedrijven, informatie sourcing bedrijven, analytische servicebedrijven en andere bedrijven met betrekking tot het leveren van de Dienst.

   6. Geaggregeerde gegevens (niet-identificeerbare persoonlijke gegevens)

   We kunnen geaggregeerde gegevens met derden delen. De geaggregeerde gegevens zijn in dergelijke gevallen samengesteld uit informatie die via de Dienst is verzameld en kan bijvoorbeeld bestaan uit statistieken van internetverkeer of de geologische locatie voor het gebruik van de Dienst. De geaggregeerde gegevens bevatten geen informatie die kan worden gebruikt om individuele personen te identificeren en zijn dus geen persoonlijke gegevens.

   7. Cookies

   Wanneer gebruikers de Dienst gebruiken, kan informatie over het gebruik als cookies worden opgeslagen. Cookies zijn passieve tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser op het apparaat van de gebruiker, zoals een computer, mobiele telefoon of tablet, tijdens het gebruik van de Dienst. Wij gebruiken cookies om het gebruik door de Gebruiker van de Dienst te verbeteren en om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld statistieken betreffende het gebruik van de Dienst. Dit wordt gedaan om de Dienst te beveiligen, te onderhouden en te verbeteren. De informatie die via de cookies wordt verzameld, kan in sommige gevallen uit persoonlijke gegevens bestaan en wordt in dergelijke gevallen gereguleerd door ons Cookiebeleid.

   Gebruikers kunnen op elk moment het gebruik van cookies uitschakelen door de lokale instellingen op hun apparaten te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan de ervaring van de Dienst beïnvloeden, bijvoorbeeld door het uitschakelen van bepaalde functies in de Dienst.

   8. Wijzigingen

   We hebben het recht om op elk gewenst moment wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in het Privacybeleid. De nieuwste versie van het Privacybeleid is altijd beschikbaar via de Dienst. Een nieuwe versie wordt beschouwd als gecommuniceerd aan de Gebruikers te zijn wanneer de Gebruiker een e-mail heeft ontvangen die de Gebruiker op de hoogte stelt van de nieuwe versie (gebruikmakend van het e-mailadres dat door de Gebruiker is vermeld voor het gebruik van de Dienst) of wanneer de Gebruiker op andere wijze wordt geïnformeerd betreffende het nieuwe Privacybeleid.

   9. Contact

   Voor vragen, verdere informatie over onze verwerking van persoonlijke gegevens of om contact met ons op te nemen voor andere zaken, gebruik dan de onderstaande contactgegevens; team.blue Netherlands lydia.mouw@team.blue

Teamtailor

Career site by Teamtailor